ماه

تمام اجرام آسمانی که در یک منظومه مداری قرار دارند، تحت تاثیر جاذبه ای دوجانبه به دور یک جرم مشترک مرکزی می چرخند. در منظومهزمین _ ماه،مرکز جرم مشترک در فاصله 4748 کیلومتری (2950مایلی) هسته زمین قرار داشته و از سطح زمین خارج نشده است. در موردمنظومهشمسی، مرکز جرم مشترک همواره با تغییر موقعیت نسبیسیارهها، در حال تغییر است. این مرکز در فاصله ای حدود 300000 کیلومتر (186000 مایل) خارج از سطحخورشیدقرار دارد.


 

 • ·         سیارهماه
 • ·         سیارهعطارد
 • ·         سیارهزهره
 • ·         سیارهزمین
 • ·         سیارهمریخ
 • ·         سیارهمشتری
 • ·         سیارهزحل
 • ·         سیارهسیارهاورانوس
 • ·         سیارهنپتون
 • ·         سیارهپلوتون
 • ·         سیارهسدنا
  • ·         مقدمه
  • ·         کره ماهکه تنها قمر طبیعیزمیناست، که پوشیده از سنگ بوده و قطرش یک چهارم قطر زمین می‌باشد. ماه ، نوری از خودندارد اما نورخورشیدرامنعکس کرده و قابل رویت می‌شود. کره ماه پوشیده از غبار بوده ، آب و حیات در آنیافت نمی‌شوند. بخاطر جاذبه بسیار ضعیفش نمی‌تواند ذرات گاز را نگه دارد و بنابراینفاقد جو است. در سطح ماه هزاران گودالشهاب سنگیوجود دارند کهگدازهآتشفشانیدر بعضی از این گودالهای بزرگ تراوش کرده و باعث تشکیل دریا (ماریا) در سطح ماه شده است.


 
 • ·          چنین به نظر می رسد که ماه پیش از تشکیل، پوسته‌اش حالتی مذاب داشته است. سن قدیمیترین سنگی که از ماه به زمین آورده شدهنشان می‌دهد که این پوسته حدود 4.48 میلیارد سال پیش تشکیل شده است. طی 500 میلیونسال بعد از تشکیل پوسته ، بمباران شدید شهاب سنگها باعث شکستگی ، تغییر شکل و ذوبمجدد پوسته شد. ضربات ناشی از دو شهاب سنگ عظیم اخیر باعث تشکیل دو حوزه (دریا) ارینتالوایمبریومشده اند. جو جاذبه سطحی ماه بقدریضعیف است که نمی‌تواند مانع از فرار ذرات گاز به فضا شود. در نتیجه ، جرم کل جو کرهماه به اندازه جرم هوای درون یک استادیوم بسکتبال است.


فاصله متوسط از زمین

384500 کیلومتر

قطر استوا

3476 کیلومتر

مدت حرکت وضعی

27.32 روز زمینی

مدت حرکت انتقالی

27.32 روز زمینی

سرعت مداری

1.02 کیلومتر در ثانیه

دمای سطحی

155- تا 105 درجه سانتیگراد

جرم (زمین = 1)

0.01

چگالی متوسط (آب = 1)

3.34

جاذبه (زمین = 1)

0.16

تعداد قمر

0

 • ·          
 • ·        


  اندازه کره ماه در مقایسه با سایراقمار منظومه شمسیمتوسط است. بزرگترین قمر، متعلق بهمشتریاست کهگانیمیدنام داشته و قطرش 5262کیلومتر است ، در حالیکه قطر ماه 3476 کیلومتر می‌باشد. از اقمار متعدد کوچکتر ،می‌توان ازکردلیا،قمر اورانوس، نام برد که فقط 30 کیلومترقطر دارد.


 
 • ·        


 • ·         شکل گیری ماه
 • ·         ماه و زمین بطور همزمان و حدود 4.5 میلیارد سال پیش شکلگرفتند. اینکه ماه دقیقا چگونه بوجود آمده هنوز معلوم نشده است. ممکن است همراه بازمین در اوایل شکل گیریمنظومهشمسیشکل گرفته باشد، یا اینکه بعدها جذب میدان جاذبه شده و در مدار قرار گرفتهاست. نظریه‌ای که بیش از سایر نظریه‌ها پذیرفته شده این است که ماه از برخورد یکسیارکبه اندازهمریخبه زمین بوجود آمده است.

  اثراتمتقابل جاذبه‌های زمین و ماه بر همدیگر باعث افزایش مدتحرکتوضعیهر دو جسم شده است. بعنوان مثال ، زمانی مدت حرکت وضعی زمین (طول شبانهروز) فقط 10 ساعت بود، اما این زمان به 24 ساعت کنونی افزایش یافته است. اگر اینروند همچنان ادامه پیدا کند، طول ماهها به 47 روز خواهد رسید. اما مقیاس زمانی اینروند بسیار طولانیتر از طول عمر خورشید بوده ، بنابر این منظومه شمسی عمر کافی برایرسیدن به آن زمان را نخواهد داشت. قطر خورشید 400 برابر قطر ماه و فاصله آن از زمیننیز 400 برابر فاصله ماه از زمین است. این اتفاق تصادفی باعث می‌شود تا هم ماه و همخورشید به یک اندازه به نظر رسیده و در هنگامکسوفتمام سطح خورشیدگرفته شود.


/ 0 نظر / 55 بازدید