اسم قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

1- اسم قابل شمارش ( Countable Noun ) : اسم قابل شمارش اسمی است که برای نامیدن آنچه که می توان شمرد به کار برده می شود.این اسم به دو صورت مفرد و جمع به کار می رود و در هر دوحالت مفرد و جمع مقدار و تعداد آن مشخص و معلوم است و می توان تعداد آن را ذکر کرد.

در حالت مفرد قبل از اسم قابل شمارش حرف تعریف نامعین " a " یا " an " به کار برده می شود.

دو کتاب  Two books       یک کتاب A book

2- اسم غیر قابل شمارش ( Uncountable Noun ) : اسم غیرقابل شمارش اسمی است که برای نامیدن آنچه که نمی توان شمرد به کار برده می شود و قبل از آن نمی توان حرف تعریف نامعین        " a " یا " an " به کار برد.

نمک salt   ،  شکر sugar  ،  چای  tea  ،  قهوه coffee   ،  آب  water  ،  نان  bread

شراب  wine  ،  شیر milk  ،  دارو  medicine  ،  گوشت  meat  ،  کره  butter

کاغذ  paper  ،  موزیک  music  ،  پول  money   ،  بستنی  ice-cream  ،  آرد  flour 

برنج  rice  ،  غذا  food  ،  کیک  cake  ،  گوشت بره  lamb  ،  غله  cereal  ،  جوهر  ink

فلفل  pepper  ،  پنیر cheese  ،  گچ  chalk  ،  تجهیزات  equipment  ،  مبلمان  furniture

طلا  gold  ،  اطلاعات  information  ،  نقره  silver  ،  تنباکو  tobacco  ،  حقیقت  truth

زمان  time  ،  ترافیک  traffic  ،  باران  rain  ،  آهن  iron  ،  هوا  weather  ،  کار  work

تکلیف مدرسه  homework  ،  فضا  room  ،  صابون  soap

*** چگونه یک اسم غیر قابل شمارش را می توان قابل شمارش نمود:

اسامی غیر قابل شمارش بخودی خود قابل شمارش نیستند بلکه واحد آنها قابل شمارش است و برای شمارششان باید از واحدشان استفاده کرد.

برای بیان یک واحد از اسمی که غیر قابل شمارش است باید واحد آن را که یک اسم قابل شمارش می باشد در ابتدای آن بنویسیم. مانند:

یک قرص نان    A loaf of bread

یک بطری شیر   A bottle of milk

یک لیوان آب     A glass of water

یک فنجان چای         A cup of tea

یک قالب صابون     A bar of soap

بنابراین کلمات bar, cup, glass, bottle, loaf در اینجا قابل شمارش بوده و می توان از آنها برای قابل شمارش کردن اسامی غیر قابل شمارش استفاده کرد. مانند:

سه فنجان چای         Three cups of tea

دو بطری شراب    Two bottles of wine

 اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی را بررسی می کنیم:

Adjectives with Countable and Uncountable Nouns

The Basic Rules: Count and Noncount Nouns

A count noun is one that can be expressed in plural form, usually with an "s." For example, "cat—cats," "season—seasons," "student—students."

اسامی قابل شمارش را می توان به شکل جمع به کار برد اما غیر قابل شمارشها قابل جمع بستن نمی باشند:

A noncount noun is one that usually cannot be expressed in a plural form. For example, "milk," "water," "air," "money," "food." Usually, you can't say, "He had many moneys."

Count and Noncount Nouns with Adjectives

Most of the time, this doesn't matter with adjectives. For example, you can say, "The cat was gray" or "The air was gray." However, the difference between a countable and uncountable noun does matter with certain adjectives, such as "some/any," "much/many," and "little/few."

بیشتر اوقات هنگامی که از صفات استفاده می کنیم مشکل خاصی نداریم زیرا اکثر صفات جمع بسته نمی شوند اما در مورد صفاتی که به کمیت مربوط می شوند باید دقت کردصفاتی نظیر:

Some/Any: Some and any countable and uncountable nouns.

دو صفت بالا برای هر دو مورد یعنی قابل شمارش و غیر قابل شمارش به کار میروند:

"There is some water on the floor."

"There are some Mexicans here."

"Do you have any food?"

"Do you have any apples?"

Much/Many: Much modifies only uncountable nouns. Many modifies only countable nouns.

muchفقط برای غیر قابل شمارش و manyفقط برای قابل شمارش استفاده می شود:

"We don't have much time to get this done."

"Many Americans travel to Europe."

Little/Few: Little modifies only uncountable nouns.

littleتنها برای غیر قابل شمارش:

"He had little food in the house."

"The doctor had little time to think in the emergency room."

Few modifies only countable nouns.

fewتنها برای قابل شمارش:

"There are few doctors in town."

"Few students like exams."

Other basic rules

سایر اصول اولیه:a lot of وlots of جایگزینهای غیر رسمی much و many هستند که هم با اسامی غیر قابل شمارش و هم با اسامی قابل شمارش جمع به کار می روند.

A lot of/lots of:A lot of/lots of are informal substitutes for much and many. They are used with uncountable nouns when they mean much and with countable nouns when they mean many

"They have lots of (much) money in the bank."

"A lot of (many) Americans travel to Europe."

"We got lots of (many) mosquitoes last summer."

"We got lots of (much) rain last summer."

A little bit of:A little bit of is informal and always precedes an uncountable noun.

a little bit of یک اصطلاح غیر رسمی است که معادل فارسی آن یک کم یا یه خرده می باشد و فقط با اسامی غیر قابل شمارش کاربرد دارد:

"There is a little bit of pepper in the soup."

"There is a little bit of snow on the ground."

Enough: Enough modifies both countable and uncountable nouns.

enough به معنای مقدار کافی با هر دو گروه اسامی به کار می رود:

"There is enough money to buy a car."

"I have enough books to read."

Plenty of: Plenty of modifies both countable and uncountable nouns.

plenty of به معنی تعداد یا مقدار زیاد با هر دو گروه اسم استفاده می شود:

"They have plenty of money in the bank."

"There are plenty of millionaires in Switzerland."

No: No modifies both countable and uncountable nouns.

no نیز به عنوان منفی کننده با هر دو گروه از اسامی به کار می رود:

"There is no time to finish now."

"There are no squirrels in the park."

/ 1 نظر / 1739 بازدید
ز

ممنون